Історія кафедри

Сучасній кафедрі «Біотехнології продуктів бродіння і виноробства» передувала кафедра «Технології спирту», яку було засновано у 1930 році у складі Київського інституту народного господарства. Ініціаторами заснування кафедри були видатні фахівці спиртової промисловості А.А.Фукс, І.П. Вавілов, А.Л. Малченко, І.Г. Грицюк. Пізніше було створено Всесоюзний інститут спиртової промисловості, профілюючою в якому була кафедра «Технології спирту». У 1933 році цей інститут було об’єднано з Київським технологічним інститутом цукру. Згодом до нього приєдналися інші наукові і навчальні заклади, зокрема Київський спиртобродильний інститут і Київський ферментативний інститут, який у 1935 нинішній НУХТ було названо Київським технологічним інститутом харчової промисловості, а кафедру – «Технології бродильних виробництв».

Першим завідувачем кафедри і до початку другої світової війни був професор А.А. Фукс. Значну роль у становленні кафедри зіграли видатні вчені – професор О.О. Кіров, доценти А.Л. Малченко, І.П. Вавілов, І.М. Ройтер, М.М. Христенко, А.Г. Забродський.

З початком другої світової війни частина співробітників кафедри (Й.Л. Сафріс, І.М. Ройтер, Л.Й. Ясінський, М.М. Христенко, Й.М. Куліновський) були призвані в армію. І.Л. Сафріс і Л.Й. Ясінський загинули, а О.О. Кіров, В.І. Лановий, І.Г. Теплицький залишилися в окупованому Києві. А.А. Фукс, І.Г. Грицюк, А.Г. Забродський, І.П. Вавілов, П.М. Мальцев, М.М. Коробов були евакуйовані у східні райони совєтського союзу, де працювали на інженерних посадах в спиртовій і пивоварній промисловостях. Після визволення Києва кафедра у складі інституту відновила свою роботу. З того часу і до 1972 року  кафедру очолював професор, доктор технічних наук, заслужений діяч освіти України П.М. Мальцев. На кафедрі в цей період працювали доценти О.І. Олейнікова, М.М. Коробов, М.М. Христенко, І.М. Ройтер.

Після другої світової війни, із збільшенням контингенту студентів, зріс обсяг педагогічної роботи кафедри і відповідно штат педагогічних працівників. На кафедрі відновився набір в аспірантуру. Педагогічний персонал поповнили доценти Б.Д. Метюшов, М.В. Зазірна, Є.І. Велика, В.К. Томашевич, В.Х. Суходол, В.О. Маринченко Пізніше штат кафедри збільшився за рахунок випускників КТІХПу, які навчались в аспірантурі і захистили в різні роки кандидатські дисертації – В.М. Швець, Н.О. Ємельянова, П.В. Колотуша, А.Є Мелетьєв, О.М. Проценко, Н.Я. Гречко, А.М. Куц, П.Л. Шиян, П.І. Меняйло, Г.Г. Дроздова та ін.

У 1973-1978 роках кафедру очолював професор П.С. Циганков – вчений  з великим педагогічним стажем, видатний фахівець в галузі ректифікації спирту. Йому належать більше 170 наукових праць та 40 авторських свідоцтв. Серед них – монографії, навчальні посібники і підручники. Під керівництвом П.С. Циганкова організовано випуск в Україні інноваційного брагоректифікаційного обладнання для спиртової промисловості.

Понад 25 років (1979-2005 р.р.) кафедру очолював професор, доктор технічних наук, заслужений працівник освіти України В.А.Домарецький. В цей час на кафедрі працювали професори В.О. Маринченко, А.Є. Мелетьєв, П.Л.Шиян, О.С.Луканін, Л.С. Дегтярьов, доценти А.М. Куц, С.Р. Тодосійчук, Н.Я. Гречко, Г.Г. Дроздова, В.М. Кошова, В.Л. Прибильський, М.В. Карпутіна, М.М. Ковальов, В.М. Сидор, А.М. Фіщенко, Н.Е. Фролова, М.В. Білько, З.М. Романова, О.П. Вітряк.

З 2005 до 2018 року кафедру очолював професор, доктор технічних наук П.Л. Шиян, який пройшов щлях від старшого інженера Науково-дослідного інституту мікробіології Національної академії наук України до декана факультету бродильних, консервних і цукрових виробництв НУХТ. Проф.  Шиян П.Л. був лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки у 1998 р., заслуженим винахідником України, переможцем Всеукраїнського конкурсу «Винахідник року».

Нині кафедру очолює доцент, кандидат технічних наук А.М. Куц.  На кафедрі працюють професори, доктори технічних наук Білько М.В., Маринченко В.О., Прибильський В.Л., доценти, кандидати технічних наук Бабич І.М., Бойко П.М., Бондар М.В., Булій Ю.В., Карпутіна М.В., Мукоїд Р.М., Романова З.М., Хіврич Б.І. Завідувач кфедри Куц А.М. є експертом ДАК МОНМСУ за напрямом «Харчові технології та інженерія», членом оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія». Проф. Білько М.В. є головою спеціалізованої вченої ради 05.18.07 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» і членом  технічного комітету виноробної промисловості. Професори Маринченко В.О. та Прибильський В.Л. – члени спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій 05.18.07 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» та 03.00.20 «Біотехнологія». Проф. Прибильський В.Л. є членом технічного комітету із стандартизації у пиво-безалкогольній галузі харчової промисловості.

З 1931 року кафедрою підготовлено біля 7000 фахівців у галузі бродильних виробництв, у тому числі для інших держав (Молдова, Туркменістан, Китай, Куба, Монголія, Угорщина, В’єтнам, та ін.).  Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах галузі України та інших країн світу.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють зміст і форми організації навчально-виховного процесу, спрямовують свою діяльність на високий рівень підготовки майбутніх фахівців. У 1992 році кафедра розпочала підготовку фахівців із спеціалізації «Технологія виноробства», а у 1997 році відбувся перший випуск інженерів-технологів-виноробів.

У зв’язку з переходом України на ступеневу підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів кафедра провела необхідну роботу з розроблення відповідної нормативної бази для забезпечення навчального процесу та державної акредитації. Розроблено та затверджено освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії.  З 1995 року кафедра є випусковою з підготовки фахівців за багатоступеневою системою бакалавр-спеціаліст-магістр за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» за спеціальністю «Технології продуктів бродіння і виноробства». У 1998 році відбувся перший випуск бакалаврів з харчових технологій та інженерії, а у 1999 році – спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Нині кафедра готує фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». У 2022 році освітньо-професіййна програма СТехнології продуктів бродіння і виноробства» підготовки ОС «магістр» успішно акредитована до 2028 року, що розширює перспективи наукових досліджень у галузі бродильних виробництв.

Щорічно кафедра випускає біля 40 бакалаврів та магістрів денної та заочної форм навчання.

Кафедра також бере участь у підготовці фахівців з напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Інженерна механіка» та ін.

Навчально-допоміжний персонал кафедри є важливою складовою забезпечення якісною освітою здобувачів. За роки існування навчально-допоміжний персонал кафедри на високому рівні виконує свої функції. Із 60-х років до 1981 року завідувачем лабораторіі кафедри була М.Я. Ушакова. З 1982 року завідувачем лабораторіїї було призначено Н.В. Вітровчак, яка протягом тривалого часу забезпечувала виконання на високому рівні лабораторних робіт здобувачів. З 1997 року завідувачем лабораторії кафедри БПБВ є Л.В. Бондаренко. ЇЇ діяльність спрямована на організацію навчального процесу у лабораторіях та його забезпечення необхідними матеріалами.