Загальна інформація

   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства здійснює підготовку фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньою програмою «Харчові технології та інженерія», освітнім ступенем «магістр» за освітньою програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства» та освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» за освітньо-науковою програмою «Харчові технології» денної і заочної формами навчання. Випускники коледжів здобувають освітній ступінь «бакалавр» за скороченим терміном навчання.

   Кафедра одна з перших в університеті започаткувала та продовжує підготовку фахівців за дуальною освітою.

   Щорічно за програмою Erasmus+ в університеті Гайзенхайма (Німеччина) навчаються 1-2 студента за професійним спрямуванням «Технологія вина».

     Кредо кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства – підготовка фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати та розвивати потенціал наших вихованців для здобуття компетентностей із вирішення складних задач, досягнення особистого успіху і фінансової незалежності. Наша кафедра – це колектив однодумців, об'єднаних спільним прагненням підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості.

   Підготовку здобувачів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, в якому працюють 3 професори, доктори технічних наук, 10 кандидатів технічних наук, доценти.

   Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та Європи.

   Навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів всіх освітніх ступенів, розроблені з врахуванням досвіду провідних навчальних закладів світу. Значна увага приділяється використанню інформаційних технологій, що дає змогу працювати в дистанційному режимі з проведенням лекційних, лабораторних і практичних занять та захистів кваліфікаційних і курсових робіт у режимі online. Для забезпечення навчального процесу розроблено електронні версії конспектів лекцій, методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційних і курсових робіт, практичних і лабораторних занять, проходження практики. Кафедра має комп'ютерний клас із підключенням до мережі Internet, що забезпечує виконання здобувачами всіх видів робіт.

   Кафедра проводить унікальну сертифікатну програму «Професія сомельє і науково-практичні основи дегустації вин та алкогольних напоїв». Розроблений висококваліфікованими фахівцями кафедри інноваційний авторський курс сприяє розширенню професійних компетенцій і кругозору слухачів, стає додатковою перевагою при працевлаштуванні та джерелом неформальний освіти.

   Матеріально-технічна база кафедри включає сучасні наукові та навчальні лабораторії, мультимедійну навчальну аудиторію, що постійно модернізується за допомогою інвесторів.

Щорічно співробітники кафедри отримують патенти України на винаходи та корисні моделі, публікують понад 20 статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Core Collection та ін., фахових видань України.

  Результати наукових досліджень співробітників та здобувачів кафедри доповідаються на конференціях різного рівня в Україні та за кордоном.

  Професійні навички здобувачі набувають під час практик на передових підприємствах галузі та в галузевих науково-дослідних інститутах за наскрізною програмою практик – технологічною і переддипломною: ЗАТ «ОБОЛОНЬ», ТОВ виробничо-комерційна фірма «Немирівський лікеро-горілчаний завод «NЕМІRОFF», «САН Ін Бев Україна», «Центр культури вина SHABO», АТ «Коблево», ТОВ «Микулинецький бровар», міні-пивоварня «Varvar», ДНУ Укрспиртбіопрод, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» та ін.

  З другого та третього курсу навчання здобувачі залучаються до наукової роботи, що у подальшому втілюється у магістерські роботи. На кафедрі працюють 5 студентських науково-дослідних гуртків. Результатом їх роботи є щорічне публікування 10-15 наукових статей та понад 30 доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

  Студенти кафедри щороку беруть участь і займають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 181 «Харчові технології».


Контактна особа - завідувач кафедри Анатолій Михайлович Куц
Тел.: 067-463-13-03 (мобільний)
044-287-91-55 (робочий)