Вступнику

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства  здійснює підготовку фахівців за денною, денною скороченою, заочною та заочною скороченою, дуальною  формами навчання за  галуззю знань  18 «Виробництво і технології» спеціальністю 181 «Харчові технології»:

1. Освітнього ступеня  «бакалавр»   за освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» – 4 роки для денної форма навчання, 2 або 3 роки для денної скороченої форми навчання, 4,5 роки для заочної форми навчання, 2,5 роки для заочної скороченої форми навчання

2. Освітнього ступеня  «магістр»  за освітньою програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства» – 1,4 роки для денної та заочної форм навчання

3. Освітньо-наукового ступеня  «доктор філософії»  за освітньою програмою «Харчові технології» – 4 роки для денної та заочної форм навчання