Освітні проекти

НАУКОВА РОБОТА 

 

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства з часу її заснування проводились наукові дослідження спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємств бродильної промисловості, зниження собівартості товарної продукції та підвищення її якості. В довоєнний період науково-дослідна робота кафедри охоплювала такі напрями, як «Розробка технології виробництва спирту із цикорію і цукрового буряка» (професор А.А. Фукс, доцент І.Г. Грицюк), «Удосконалення технології і техніки солодування» (професор О.О. Кіров, доцент І.П. Вавілов), «Пошук оптимальних умов зброджування меляси та зернокартопляних заторів у спиртовому виробництві» (професори О.О. Кіров, А.А. Фукс, А.Г. Забродський, доцент М.М. Христенко), «Дослідження процесів перегонки та ректифікації спирту» (професори О.О. Кіров, І.М. Ройтер, А.Г. Забродський).

У післявоєнний період наукова діяльність кафедри значно розширилась. Основними напрямами наукових досліджень були «Наукове обґрунтування і розробка технології барвних солодів і меланоїдинового концентрату» (професор П.М. Мальцев, доценти П.В. Колотуша, Є.І. Велика, В.М. Швець та ін.), «Удосконалення способів приготування пивного сусла» (професор П.М. Мальцев, доценти М.В. Зазірна, Є.І. Велика, А.Є. Мелетьєв, Т.І. Семенова, О.М. Проценко, Г.Г. Дроздова та ін.), «Інтенсифікація бродіння і доброджування пива» (доценти М.В. Зазірна, А.Є. Мелетьєв), «Біологічна та технологічна характеристика пивоварних ячменів» (професор П.М. Мальцев, доценти В.К. Томашевич, Н.О. Ємельянова, Л.М. Рябченюк, асистент Л.К. Скрипченко), «Інтенсифікація технології солоду і створення високоефективних автоматизованих агрегатів великої одиничної потужності» (професор В.А. Домарецький, доценти П.В. Колотуша, Н.О. Ємельянова, Н.Я. Гречко та ін.), «Дослідження ректифікації спирту і розробка високоефективної апаратури» (професори П.С. Циганков, П.Л. Шиян, доценти Б.Д. Метюшев, В.Х. Суходол та ін.), «Інтенсифікація та оптимізація технологічних процесів підготовки і зброджування сировини у спиртовому виробництві» (професори В.О. Маринченко, В.М. Швець, доценти В.Х. Суходол, А.М. Куц, Г.Г. Дроздова та ін.).

Значний внесок у практику підготовки хмелю до використання в пивоварінні зробили у своїх кандидатських дисертаціях і подальшій роботі учень П.М. Мальцева, співробітник Інституту сільського господарства Полісся   (м. Житомир) І. Г. Рейтман, а співробітник Харківського інституту пива і напоїв З. М. Аксьонова – в удосконаленні технології оброблення хмелю при приготуванні сусла і пива.

 

Тема кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи «Розроблення інноваційних ресурсо- та енергозберігаючих технологій продуктів бродіння та біоетанолу з рослинної сировини».

Наукові школи кафедри біотехнології продуктів бродіння та виноробства беруть на початку у 30-х років ХХ сторіччя, коли кафедру очолив А.А. Фукс. Ним розроблено способи виробництва спирту із нетрадиційних видів сировини (топінамбура, цикорію та ін.), описано теорію одержання біогазу з відходів спиртових заводів.

Він є автором першої російськомовної монографії (1902), присвяченої питанням техніко-хімічного контролю і організації винокурної промисловості та інших друкованих праць.

З 50-х років ХХ сторіччя засновником наукової школи з розроблення теоретичних біо- та фізико-хімічних основ і прикладних високоефективних технологій виробництва солоду і пива є доктор технічних наук, професор Мальцев П. М. Ним із співробітниками написані основні підручники з цих технологій, а під його керівництвом захищено понад 20 кандидатських дисертацій. 

У технології солоду виконані дослідження з розробки методів технологічної оцінки та районування пивоварних сортів ячменю (к.т.н. В. К. Томашевич), удосконалення солодорощення кукурудзи (к.т.н Т. М. Лаврищева), раціональне використання ростків солоду для виробництва меланоїдинового концентрату (к.т.н П.В. Колотуша), інтенсифікації цитолітичних процесів під час солодорощення ячменю (к.т.н Н. О. Ємельянова, к.т.н Л. М. Рябченюк), оптимізації технології спеціальних барвних солодів (к.т.н Є. І. Велика і к.т.н Т. Л. Баленко). 

З технології пива виконано дослідження процесів бродіння та доброджування в одному апараті, а також дозрівання пива з участю автолізатів пивних дріжджів (к.т.н М. В. Зазірна, к.т.н А. Є. Мелетьєв), що стало суттєвим внеском у широке впровадження сучасної індустріальної технології суміщеного зброджування сусла в циліндро-конічних бродильних апаратах (ЦКБА) великої потужності. 

Підвищенню якості пива сприяли роботи по обробленню сусла холодом з метою збільшення стійкості пива (к.т.н Т. К. Лебедюк), а також глибокі дослідження к.т.н Т. І. Семенової процесів перетворень некрохмальних поліцукридів під час приготування сусла, а потім проведені під її керівництвом дослідження перетворень поліфенольних (к.т.н Т.О. Міхненко), пектинових (к.т.н Г.Г. Дроздова), крохмальних (к.т.н О. М. Проценко) речовин, а також водопідготовки для виробництва пива (к.т.н М. М. Голобородько). 

Значний внесок у практику підготовки хмелю до використання в пивоварінні зробили у своїх кандидатських дисертаціях і подальшій роботі учень П.М. Мальцева співробітник Інституту сільського господарства Полісся (ІСГП) м. Житомир к.т.н І. Г. Рейтман та удосконалення практичної технології оброблення хмелю у процесах приготування сусла і пива співробітник Харківського інституту пива і напоїв к.т.н. З. М. Аксьонова.

Значний вклад у розвиток наукових шкіл кафедри зробив доктор технічних наук, професор Циганков П.С. – відомий вчений і видатний фахівець в галузі ректифікації спирту, визнаний промисловістю.

За розробку оригінальної схеми ректифікації спирту йому присуджена премія профспілок працівників харчової промисловості і Мінхарчопрому СРСР; за розробку раціонального використання виробничих відходів спиртової промисловості – присуджена І республіканська премія. Наукова робота по розгонці головної фракції спирту демонструвалась на виставці    МінВУЗу УРСР «Вузи і виробнича програма».

У 1998 р. П.С. Циганков П.С. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (в співавторстві) за цикл робіт з наукового обґрунтування, розроблення та впровадження енергоресурсозберігаючої технології та апаратури для ректифікації спирту.

Під керівництвом П.С. Циганкова організовано випуск в Україні брагоректифікаційного обладнання для спиртової промисловості.

За підсумками виконаних фундаментальних та прикладних наукових досліджень і впровадження їх у виробництво п’ять професорів кафедри стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки  – Н.О. Ємельянова, В.А. Домарецький, П.С. Циганков, В.Л. Шиян, О.С. Луканін.

Під керівництвом доктора технічних наук, професора В. А. Домарецького удосконалено технологію ячмінного солоду шляхом суміщення процесів замочування, солодорощення, сушіння і термооброблення в одному апараті великої потужності (к.т.н А. Т. Соколовський, д.т.н О. М. Кашурін). Вперше в Радянському Союзі розроблено і впроваджено на пивзаводі «Оболонь» солодосушарку безперервної дії карусельного типу (к.т.н О. М. Вилегжанін, к.т.н С. О. Удодов). Новітнє обладнання забезпечує високу якість солоду та економію енергії.

Зараз на кафедрі функціонують п’ять наукових шкіл, започаткованих у різний час докторами технічних наук, професорами П.Л. Шияном, В.О. Маринченко, А.Є. Мелетьєвим, В.Л. Прибильським та професором кафедри Білько М.В.

Доктор технічних наук, професор Шиян П.Л. зробив значний внесок в розвиток спиртової промисловості та розробку вітчизняних енерго- та ресурсозберігаючих брагоректифікаційних установок.

Проф. Шиян П.Л. очолював наукову школу «Теоретичне обґрунтування та розробка інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання для виробництва харчового, технічного та паливного біоетанолу з поновлювальної рослинної сировини».       

Під його керівництвом розроблені, пройшли випробовування та впроваджені на спиртових заводах інноваційні енерго- та ресурсозберігаючі технології з комплексної переробки сировини за замкненим циклом використання теплової енергії: біоетанолу та біоетанолу-сирцю,  що дозволило збільшити завантаженість спиртових заводів і покращити їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; рекуперативного використання вторинних теплових потоків на стадії водно-теплової обробки сировини та брагоректифікації (зменшення собівартості спирту на 0,8-1,0 грн/дал); брагоректифікації із ступеневим перепадом тиску в колонах браго-ректифікаційних установок (зменшення собівартості спирту на 1,6-1,8 грн/дал); утилізацію спиртовмісних відходів брагоректифікації на розгінній колоні, що на 4-5 дал збільшує вихід ректифікованого спирту з одиниці сировини (за рахунок зменшення спиртовмісних побічних продуктів); утилізація екологічно небезпечної післяспиртової зернової барди та виробництво на її основі вологого концентрату  зернової барди, сухої барди з використанням до 50 % фільтрату барди на приготування зернових замісів; технологія переробки в біоетанол  цукрового буряку та напівпродуктів цукрового виробництва.  

Розроблені технологічні рішення та обладнання відпрацьовані у виробництві на окремих підприємствах.

Під науковим керівництвом професора Шияна П.Л. розроблено прогресивне енерго- і ресурсозберігаюче обладнання для спиртових заводів потужністю 100-800, 1000-16000 декалітрів спирту на добу, комплекси переробки сировини у харчовий (96,2-96,5 % об.), технічний (92-96,0 % об.) і паливний (99,8 % об.) біоетанол.   

Проводяться роботи по розробці та налагодженню  виробництва вітчизняного обладнання для спиртової галузі, в тому числі по утилізації післяспиртової зернової барди. Виробництво такого обладнання за робочою конструкторською документацією НУХТ налагоджено на спеціалізованих підприємствах – ВАТ «Ніжинський механічний завод» та Винницький ТОВ «Вінпромсервіс». За розробку енергозберігаючих обладнання та інноваційних технологій для спиртової галузі БРУ Шиян П.Л в складі науковців НУХТ став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наукова група, що працювала під керівництвом професора Шияна П.Л. (доц. Мудрак Т.О., доц. Кириленко Р.Г., доц. Бойко П.М., наукові співробітники Сизько В.Б., Єрмакова Г.В.) проводили дослідження по розробці енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртових бражок нового покоління. 

Проведено дослідження по інтенсифікації технологічних процесів розрідження замісів та отримання сусла спиртового виробництва при переробці різних видів сировини з використанням високоефективних концентрованих ферментних препаратів різного походження, розроблена відповідна нормативно-технічна документація.                                     

Під керівництвом проф. Шияна П.Л. розроблено та впроваджено у виробництво технологію технічного та денатурованого спирту з вуглеводовмісної сировини, спирту ректифікованого денатурованого для парфумерно-косметичної продукції, а також технології технічних рідин в потоці ректифікації, спирту-сирцю, біоетанолу та біоетанолу-сирцю

Розроблено енерго- та ресурсозберігаючі технології біоетанолу, що дозволило на 30-40 % зменшити питомі енерговитрати. Розроблені інноваційні енергозберігаючі технології та відповідне обладнання для дегідратації спирту молекулярною адсорбцією та випаровуванням крізь мембрану (первапорація), а також технологія виробництва високооктанової кисневмісної добавки-сирцю та біоетанолу-сирцю.

За результатами науково-дослідних робіт отримано більше 100 патентів України на винаходи, значна кількість з яких впроваджена у виробництво.   Зазначені технології забезпечені відповідною нормативно-технічною документацією, що створює умови їх подальшого широкомасштабного впровадження.

Розроблена технологія комплексної переробки післяспиртової зернової барди з виробництвом біогазу та високобілкових кормів для худоби. Біологічна очистка післяспиртової барди дає можливість додатково отримати від 1800 до 3000 м3 біогазу на 1000 дал спирту, що еквівалентно 40 % потребам природного газу спиртового заводу, зменшити забруднення стічних вод на 70-90 %, отримати високоякісне органічне добриво та створити автономне виробництво біоетанолу із замкнутим циклом енерго- та водоспоживання. 

Впровадження цих інноваційних технологій дозволить заощадити до 15 тис. т вуглеводовмісної сировини на рік, зменшити витрату енергоносіїв в середньому на 60 тис. т умовного палива, зменшити залежність України від експортерів енергоносіїв та підвищити конкурентоспроможність вітчизняної спиртової галузі.

Доктор технічних наук, професор Маринченко В.О. відомий вчений в галузі харчової промисловості, зокрема, технології спирту, дріжджів, лікеро-горілчаних напоїв, вина, ферментних препаратів, солоду, пива і безалкогольних напоїв, глюкозо-фруктозних сиропів. Значна кількість винаходів і патентів впроваджена на підприємствах України, Росії, Білорусії, Казахстану, Азербайджану. 

В.О. Маринченко з 1992 р є членом-кореспондентом Української технологічної академії. Заслужений винахідник СРСР (1987 р.). Під його керівництвом захистили дисертації 4 доктори  і 15 кандидатів наук. Співавтор 3-х підручників, 4-х навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, 3-х монографій, має більше 300 наукових праць, 80 патентів на винаходи.                                                                                                     

Основні наукові напрями діяльності В.О. Маринченка за якими розроблені і впроваджені технології та захищені кандидатські або докторські дисертації.

Розробка технології фруктози із меляси на основі гідролізу сахарози інвертазою дріжджів. Одержано позитивний висновок НДІ гігієни харчування України на технологічну схему, як найбільш екологічно чисту і дозвіл на використання в харчовій промисловості фруктози і високофруктозного сиропу одержаних по цій схемі. Розроблена відповідна нормативно-технічна документація (к.т.н. Т.В. Гутниченко).

Розроблена технологія целлюлолітичних ферментних препаратів і їх використання в спиртові промисловості. Технологія випробана в промислових умовах Вузлівського спиртового заводу та рекомендована Постановою Кабінету Міністрів України для широкого впровадження  (к.т.н. С.В. Носик).

Розроблена технологія цитрусових концентратів і товарних сиропів на їх основі, яка дозволяє без відходів переробляти ядро апельсинів і лимонів. Технологічна лінія приготування цитрусових концентратів продуктивністю 2500 т на рік впроваджена на Одеському пивзаводі «Чорномор» (к.т.н. В.В. Самопал).

Розроблені  способи збільшення ферментативної активності солоду і ферментних препаратів, використання яких на більше як 30 заводах України, Росії, Казахстану, Білорусії дозволило скоротити тривалість технологічного процесу на 50 % і зменшити витрати солоду в 1,3-1,5 рази. Розроблена нормативно-технічна документація (д.т.н. В.М. Ісаєнко, к.т.н. Р.О. Бліщ).

Розроблені дезитеграторні технології одержання і використання високодисперсних помелів зерна в спиртовій промисловості. Апарати і технологія захищені патентами. Організовано серійне виробництво дезинтаграторів та інших апаратів на Вузлівському спиртовому заводі. Технологія механодеструкції зерна впроваджена на багатьох заводах України і Росії (д.т.н. Л.В. Кисла, к.т.н. Р.І. Чіпчар).

Розроблені матеріало- і енергозберігаючі схеми брагоректифікаційних установок, які дозволяють на 30-70 % зменшити питомі витрати теплової енергії і покращити якість готової продукції. Установки захищені патентами і широко впроваджені на спиртових заводах України, Росії, Казахстану.                                                                                                            

Значна наукова робота проведена по селекції і впровадженню термотолерантних високопродуктивних рас дріжджів, які захищені патентами на винаходи (к.т.н. Т.О. Мудрак).

Розроблені технологічні способи очищення водно-спиртових розчинів в лікеро-горілчаному виробництві і способи дегідратації етилового спирту з використанням природних адсорбентів, які захищені патентами (д.т.н. Л.М.Мельник).

Розроблені способи стерилізації поживних середовищ для мікроорганізмів з використанням фізичних факторів і антисептиків, які захищені патентами (к.т.н. М.В. Бондар).

Розроблено фізико-хімічні способи обробки замісів спиртового виробництва, мелясного сусла для вирощування хлібопекарських дріжджів і для зброджування в спирт, що дозволяє виключити використанння мінеральних кислот, прискорити технологічні процеси, створити асептичні умови та покращити якість основного продукту. Способи запатентовані, для їх впровадження не потрібні великі капітальні вкладення (к.т.н. П.М. Бойко).

Наукову школу з розробки технологій безалкогольних і алкогольних напоїв очолює доктор технічних наук, професор В.Л. Прибильський. Основні досягнення – розроблення ефективних технологій біологічно активних ферментованих напоїв, безалкогольних напоїв із плодово-ягідної та іншої натуральної сировини лікувально-профілактичного та оздоровчого призначення, сучасних способів підготовки води для безалкогольної промисловості, технологій та рецептур алкогольних напоїв профілактичного напряму та зернових екстрактів. Розроблені напої демонструвалися на міжнародних і всеукраїнських виставках та були відзначені золотими, срібними та бронзовими медалями.

Розроблені технології біологічно активних ферментованих напоїв передбачають використання асоціацій чистих культур мікроорганізмів та різної рослинної сировини. Напої мають повноцінний для потреб організму людини хімічний склад, обумовлений властивостями використаної натуральної сировини, продуктами метаболізму мікроорганізмів та особливостями технології. Розроблено концепцію виробництва трьох груп безалкогольних ферментованих напоїв: з живими культурами мікроорганізмів (термін зберігання до трьох діб); з частково видаленими культурами мікроорганізмів (термін зберігання до 10 діб); з видаленими культурами мікроорганізмів (термін зберігання більше 60 діб). Значна частина напоїв передбачає використання спеціальних штамів дріжджів і молочнокислих бактерій, що виділені з національних кисломолочних продуктів регіонів Абхазького довголіття і мають високу антагоністичну активність до гнилісної та патогенної мікрофлори. Активний оздоровчий ефект за матеріалами комплексних клінічних досліджень проявляється в нормалізації обміну речовин, покращенні діяльності харчо-травного тракту, санації мікрофлори шлунку, активізації його перистальтики, що позитивно відображається на загальному стані здоров’я. Розроблені напої виробляються на передових підприємствах України та за кордоном.

Професор Прибильський В.Л. приймав участь у розробці Технічного регламенту виробництва безалкогольних напоїв, який має світовий рівень і направлений на інтеграцію вітчизняних підприємств пиво-безалкогольної галузі в простір ЄС.

Наукову школу з удосконалення технології вермутів з використанням пряно-ароматичної сировини Закарпатського регіону та розробку інноваційних технологій рожевих столових виноматеріалів та вин очолює професор кафедри, д.т.н. Білько М. В. Над розвитком цього напрямку працюють кандидати технічних наук Куц А.М., Бабич І.М., О.В. Циганкова, аспіранти та магістранти.

Основні досягнення – розробка прогресивних технологій вермутів на основі сировини Закарпатського регіону, які характеризуються підвищеною біологічною цінністю. Результати розробок оприлюднені на міжнародних конференціях виноробів та енологів. Розроблена технологічна документація, отримані патенти на способи виробництва та технологію вермутів «Букет Закарпаття» та «Подих Карпат». Технологія апробована у промислових умовах.

Розроблені інноваційні технології рожевих столових виноматеріалів захищені патентами, результати досліджень представлені у багатьох фахових та галузевих виданнях та апробовані у промислових умовах.

Крім того, доцентом, к.т.н. Бабич І.М. проводилися дослідження з удосконалення технології обробки виноматеріалів на основі розробки методів оцінки препаратів рідких желатинів.

   

За весь період науковцями кафедри видано біля 50-ти монографій, підручників і посібників, у т.ч. за останні роки:

 1. Актуальні проблеми управління виноградо-виноробним комплексом: монографія /Д.І. Басюк, І.М. Бабич, М.В. Білько, П.Л. Шиян та ін. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 252 с.
 2. Технологія безалкогольних напоїв: Підручник /В.Л. Прибильський, З.М. Романова, В.М. Сидор та ін. // за ред. проф. В.Л. Прибильського. - К.: Вища школа, 2014. - 310 c.
 3. Інноваційні технології біоконверсії відновлюваної сировини в етанол різного цільового призначення: монографія / Р.Р. Ахмедханова., В.Ф. Кивер, П.Л. Шиян, П.М. Бойко, М.В. Бондар . – Одесса, Куприенко СВ, 2015. - 172 с.
 4. Наука и инновации в современном мире: техника и технологии: монографія / П.М. Бойко, М.В. Бондар, А.М. Куц, П.Л. Шиян – Одесса, Куприенко СВ, 2017. - 162 с.
 5. Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів у задачах і прикладах: навч. посіб. / В.О. Маринченко, А.М. Куц, П.Л. Шиян та ін.; за ред. В.О. Маринченко. – К.: НУХТ, 2015. – 354 с.
 6. Технологія вина. Задачі і приклади: навч. посіб. / М.В. Білько, Н.Я. Гречко, А.М. Куц, І.М. Бабич. — К.: НУХТ, 2017. — 300 с.
 7. Шиян П.Л. Алкогольні напої – досвід поколінь (технологія, обладнання, рецептури): монографія / П.Л. Шиян, В.В. Сосницький. – К.: Інтерсервіс, 2017. – 336 с.Щорічно співробітники кафедри отримують патенти України на винаходи та корисні моделі, друкують біля 50 наукових праць, значна частина з яких у фахових та міжнародних наукометричних виданнях, в т.ч. «Наукові праці НУХТ», «Харчова промисловість», «Харчова і переробна промисловість», UkrainianJornalofFoodScience, British Journalof Science, Educationand Culture, Australian Journal of scientific research, SWorld Україна-Росія, Scientific Journal «Science Rise», Восточно-европейский журнал передовых технологий, Химия и технология пищи (м. Каунас), Modern Science – Moderni Vede (Чехія), Surface enginering an dappied electrochemistr, Scientific horizons. Medicine. Biological sciences. Science an dandeducation, «Виноградарство і виноробство. Міжвідомчий тематичний збірник (Інститут виноградарства і виноробства» ім. В.Є. Таїрова (м. Одеса)», «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський технічний університет», «Наукові праці Одеської академії харчових технологій», «Вісник Національного авіаційного університету», «Проблемы старения и долголетия», «Вісник НТУ «Харьківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» «Хранение и переработка зерна», «Напитки. Технологии и инновации», «Сад, виноград і вино України», «ВиноГрад» та ін. 

Результати науково-дослідної роботи щорічно експонуються на виставках різного рівня і доповідаються на Міжнародних науково-технічних конференціях 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через магістратуру, аспірантуру і докторантуру кафедри. Кафедрою за роки свого існування підготовлено 20 докторів технічних наук та понад 100 кандидатів технічних наук у т.ч. з інших країн (Республіка В’єтнам, КНДР). За 2014–2019 роки десять випускників аспірантури захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння», а випускник докторантури  Білько М.В. – захистила докторську дисертацію. 

В університеті працює спеціалізована вчена рада № 26.058.04 із захисту докторських та кандидатських десертацій за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння», головою якої є проф. Рева Л.П, вченим секретарем доц. Карпутіна М.В., членами проф. Маринченко В.А., проф. Прибильський В.Л., доц. Білько М.В. Професори Прибильський В.Л., Маринченко В.А. та доц. Білько М.В.  є, також членами спеціалізованої вченої ради № 26.058.03. Проф. Прибильський В.Л. є членом науково-технічної ради Мінагрополітики та Технічного комітету ТК-67 «Пиво та безалкогольні напої».

Науковий семінар кафедри працює відповідно до плану роботи, який розглядається і затверджується на засіданні кафедри на кожен навчальний рік.   

Науковці кафедри постійно залучаються до опонування докторських і кандидатських дисертацій. Щорічно співробітниками кафедри дається 10-15 відгуків на докторські і кандидатські дисертації.

До кафедральної держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної роботи постійно залучаються студенти. На кафедрі працюють 4 студентських науково-дослідних гуртки:

 1. Дослідження динаміки аромату та кольору рожевих столових вин в процесі їх виготовлення та зберігання – науковий керівник доц. Білько М.В. 
 2. Дослідження процесів пивоваріння з використанням сусла високої густини з продовженням термінів зберігання готового пива – наукові керівники проф. Кошова В.М. і доц. Романова З.М.
 3. Дослідження та удосконалення технології зброджування сусла із вуглеводвмісної сировини і утилізації після спиртової барди при виробництві біоетанолу – науковий керівник доц. Мудрак Т.О.
 4. Інноваційні технології безалкогольних напоїв – науковий керівник проф. Прибильський В.Л.

Щорічно 10-15 студентів кафедри беруть участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Харчові технології та інженерія».  Студенти кафедри кожен рік приймають участь і займають призові міста у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції». Щорічно разом із студентами публікується біля 10-ти наукових статей у фахових виданнях та готується понад 25 доповідей на наукових конференціях.