Наукові дослідження на кафедрі до 2010 р. проводились за загальним напрямом «Розроблення теоретичних основ ресурсозбережних та безвідходних технологій харчового та технічного спирту, солоду, пива, вина, безалкогольних напоїв, концентратів та екстрактів лікувально-профілактичної дії».

Наукові дослідження на кафедрі   в 2012 - 2017 роках проводилися за напрямом: Розроблення сучасних енерго- і ресурсозбережних технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів. Тема кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи: Розроблення інноваційних ресурсо- та енергозберігаючих технологій продуктів бродіння та біоетанолу з рослинної сировини № 0113U001689.

Наукові школи кафедри біотехнології продуктів бродіння та виноробства беруть початок у 30-х роках ХХ сторіччя, коли кафедру очолив А.А. Фукс. У 1934 р. він захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання професора. Завідував кафедрою з 1933 по 1941 р. і одночасно керував секцією спирту Всеукраїнського НДІ ферментативної і плодоовочевої промисловості. Наукові роботи присвятив вивченню впливу ензимів на збереження картоплі, антибіотичній дії мікроорганізмів.

Розробив методи отримання спирту із нових видів сировини (топінамбура, цикорію та ін.), описав теорію одержання біогазу з відходів спиртових заводів.

Автор першої російськомовної монографії (1902), присвяченої питанням техніко-хімічного контролю і організації винокуренної промисловості та інших друкованих праць.

З 50-х років ХХ сторіччя засновником наукової школи з розроблення теоретичних біо- та фізико-хімічних основ і прикладних високоефективних технологій виробництва солоду і пива є доктор технічних наук, професор Мальцев П. М. Ним із співробітниками написані основні підручники з цих технологій, а під його керівництвом захищено понад 20 кандидатських дисертацій.

В технології солоду виконані дослідження з розробки методів технологічної оцінки та районування пивоварних сортів ячменю (В. К. Томашевич), удосконалення солодорощення кукурудзи (Т. М. Лавришева), раціональне використання ростків солоду для меланоїдинового концентрату (П. В. Колотуша), інтенсифікації цитолітичних процесів під час солодорощення ячменю (Н. О. Ємельянова, Л. М. Рябченюк), оптимізації технології спеціальних барвних солодів (Є. І. Велика і Т. Л. Баленко).

З технології пива виконано дослідження процесів бродіння та доброджування в одному апараті, а також дозрівання пива з участю автолізатів пивних дріжджів (М. В. Зазірна, А. Є. Мелетьєв), що є суттєвим внеском у широке впровадження сучасної індустріальної технології суміщеного зброджування в циліндро-конічних бродильних апаратах (ЦКБА) великої потужності.

Підвищенню якості пива сприяють роботи по обробленню сусла холодом з метою збільшення стійкості пива (Т. К. Лебедюк), а також глибокі дослідження  Т. І. Семенової процесів перетворень некрохмальних поліцукридів під час приготування сусла, а потім проведені під її керівництвом дослідження перетворень поліфенольних ( Т.О. Міхненко), пектинових (Г.Г. Дроздова), крохмальних (О. М. Проценко) речовин, а також водопідготовки для виробництва пива (М. М. Голобородько).

Значний внесок у практику підготовки хмелю до використання в пивоварінні зробили у своїх кандидатських дисертаціях і подальшій роботі учень П.М.Мальцева співробітник Інституту сільського господарства Полісся (ІСГП)   м. Житомир І. Г. Рейтман та удосконалення практичної технології оброблення хмелю у процесах приготування сусла і пива співробітник Харківського інституту пива і напоїв З. М. Аксьонова.

Значний вклад у розвиток наукових шкіл кафедри зробив доктор технічних наук, професор Циганков П.С. – відомий вчений в галузі процесів і апаратів, видатний фахівець в галузі ректифікації спирту.

За розробку оригінальної схеми ректифікації спирту йому присуджена премія ЦК профспілок працівників харчової промисловості і Мінхарчопрому СРСР, за розробку раціонального використання виробничих відходів спиртової промисловості – присуджена І республіканська премія. Наукова робота по розгонці головної фракції спирту демонструвалась на виставці    МінВУЗу УРСР "Вузи і виробнича програма".

У 1998 р. Циганков П.С. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (в співавторстві) за цикл робіт з наукового обґрунтування, розроблення та впровадження енергоресурсозберігаючої технології та апаратури для ректифікації спирту.

Під керівництвом П.С.Циганкова організовано випуск на Україні брагоректифікаційного обладнання для спиртової промисловості.

Автор 170 наукових праць, у тому числі 40 авторських свідоцтв на винаходи. Він автор декількох оригінальних монографій та навчальних посібників, співавтор 2-х підручників.

Професор Циганков П.С. підготував 15 кандидатів наук і одного доктора технічних наук.

Під керівництвом доктора технічних наук, професора В. А. Домарецького удосконалено технологію ячмінного солоду шляхом суміщення процесів замочування, солодорощення, сушіння і термооброблення в одному апараті великої потужності (А. Т. Соколовський, О. М. Кашурін). Вперше в Радянському Союзі розроблено і впроваджено на пивзаводі «Оболонь» солодосушарку безперервної дії карусельного типу (О. М. Вилегжанін, С. О. Удодов). Новітнє обладнання забезпечує високу якість солоду та економію енергії.

Доктор технічних наук, професор Шиян П.Л. зробив значний внесок в розвиток спиртової промисловості та розробку вітчизняних енерго- та ресурсозберігаючих брагоректифікаційних установок.

Проф. Шиян П.Л. очолює наукову школу «Теоретичне обґрунтування та розробка інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання для виробництва харчового, технічного та паливного біоетанолу з поновлювальної рослинної сировини».       

Під його керівництвом розроблені і пройшли випробовування на заводах спиртової галузі інноваційні енерго- та ресурсозберігаючі технології з комплексної переробки сировини  за замкненим циклом використання теплової енергії: біоетанолу та біоетанолу-сирцю,  що дозволить збільшити завантаженість спиртових заводів і покращити їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; рекуперативного використання вторинних теплових потоків на стадії водно-теплової обробки сировини та брагоректифікації (зменшення собівартості спирту на 0,8…1,0 грн/дал); брагоректифікації із ступеневим перепадом тиску в колонах БРУ та вакуумних БРУ (зменшення собівартості спирту на 1,6…1,8 грн/дал); утилізацію спиртовмісних відходів брагоректифікації на розгінній колоні, що на 4...5 дал збільшує вихід ректифікованого спирту з одиниці сировини (за рахунок зменшення спиртовмісних побічних продуктів); утилізація екологічно небезпечної післяспиртової зернової барди та виробництво на її основі вологого концентрату  зернової барди, сухої барди з використанням до  50 % фільтрату барди на приготування зернових замісів; технологія переробки в біоетанол  цукрового буряку та напівпродуктів цукрового виробництва.

Розроблені технологічні рішення та обладнання відпрацьовані у виробництві на окремих підприємствах.       

Під науковим керівництвом професора Шияна П.Л. розроблено прогресивне енерго- і ресурсозберігаюче обладнання для спиртових заводів потужністю 100…800, 1000…16000 декалітрів спирту на добу, комплекси переробки сировини у харчовий (96,2…96,5% об.), технічний (92…96,0% об.) і паливний (99,8% об.) біоетанол.   

Проводяться роботи по розробці та налагодженню  виробництва вітчизняного обладнання для спиртової галузі, в тому числі по утилізації післяспиртової зернової барди. Виробництво такого обладнання за робочою конструкторською документацією НУХТ налагоджено на спеціалізованих підприємствах – ВАТ «Ніжинський механічний завод» та Винницький ТОВ «Вінпромсервіс». За розробку енергозберігаючих обладнання та інноваційних технологій для спиртової галузі БРУ Шиян П.Л в складі науковців НУХТ був нагороджена Державною премією України в галузі науки і техніки.

Наукова група під керівництвом професора Шияна П.Л. (к.т.н. Мудрак Т.О., к.т.н. Кириленко Р.Г., к.т.н. Бойко П.М., доц. Куц А.М., наукові співробітники Сизько В.Б., Єрмакова Г.В.) проводить дослідження по розробці енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртових бражок нового покоління. Така технологія передбачає низькотемпературну теплову обробку зернової сировини з одночасним розрідженням крохмалю термостабільною α-амілазою до низькомолекулярних декстринів та оцукрення останніх у зброджувані цукри безпосередньо на послідуючих стадіях технологічного процесу. Дана технологія пройшла випробування на Коростишівському, Червонослобідському, Іваньківському, Бершадському, Немирівському, Марилівському, Борщівському і багатьох інших спиртових заводах. Економія енергетичних ресурсів за рахунок впровадження низькотемпературної термоферментативної обробки сировини складає в середньому 40…45 %,  на 2,5…3,0 % збільшується вихід спирту з одиниці сировини.

Проведені дослідження по інтенсифікації технологічних процесів розрідження замісів та отримання сусла спиртового виробництва при переробці різних видів сировини з використанням високоефективних концентрованих ферментних препаратів різного походження, розроблена відповідна нормативно - технічна документація.                                     

Під керівництвом Шияна П.Л. розроблено та впроваджено у виробництво технологію технічного та денатурованого спирту з вуглеводвмісної сировини,  спирту ректифікованого денатурованого для парфумерно-косметичної продукції, а також технології виробництва технічних рідин в потоці ректифікації, спирту-сирцю, біоетанолу та біоетанолу-сирцю

Розроблені енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва біоетанолу, які дозволяють на 30...40 % зменшити питомі енерговитрати. Розроблені інноваційні енергозберігаючі технології та відповідне обладнання для дегідратації спирту молекулярною адсорбцією та випаровуванням через мембрану (первапорація), а також технологія виробництва високооктанової кисневмісної добавки-сирцю та біоетанолу-сирцю.

За результатами науково-дослідних робіт отримано більше 100 патентів України на винаходи, значна кількість з яких впроваджена у виробництво.   Зазначені технології забезпечені відповідною нормативно-технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, що створює умови їх подальшого широкомасштабного впровадження.

Розроблена технологія комплексної переробки післяспиртової зернової барди з виробництвом біогазу та високобілкових кормів для худоби. Біологічна очистка післяспиртової барди дозволяє додатково отримати від 1800 до 3000 м3 біогазу на 1000 декалітрів спирту, що еквівалентно 40 % потребам природного газу спиртового заводу, зменшити забруднення стічних вод на 70…90%, отримати високоякісне органічне добриво та створити автономне виробництво біоетанолу з замкнутим циклом енерго- та водоспоживання. У 1996 році П.Шияну було присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України». Впровадження цих інноваційних технологій дозволяє заощадити до 15 тис. тон вуглеводовмісної сировини на рік, зменшити витрату енергоносіїв в середньому на 60 тис. тон умовного палива, зменшити залежність України від експортерів енергоносіїв та підвищити конкурентоспроможність вітчизняної спиртової галузі.

Доктор технічних наук, професор Маринченко В.О. відомий вчений в галузі харчової промисловості, зокрема, технології спирту, дріжджів, лікеро-горілчаних напоїв, вина, ферментних препаратів, солоду, пива і безалкогольних напоїв, глюкозо-фруктозних сиропів. Значна кількість винаходів і патентів впроваджена на підприємствах України, Росії, Білорусії, Казахстану, Азербайджану.

В.О. Маринченко є членом-кореспондентом АТН України з 1992 р. Заслужений винахідник СРСР (1987 р.). Під його керівництвом захистили дисертації 15 кандидатів і 4 доктори наук. Співавтор 3 підручників, 4 учбових посібників для студентів вищих навчальних закладів, 3 монографій, має більше 300 наукових праць, 80 винаходів і патентів.                                                                                                     

Основні наукові напрями діяльності В.О. Маринченка, по яким розроблені і впроваджені технології та захищені кандидатські або докторські дисертації.

Розробка технології фруктози із меляси на основі гідролізу цукрози інвертазою дріжджів. Одержано позитивний висновок НДІ гігієни харчування України на технологічну схему, як найбільш екологічно чисту і дозвіл на використання в харчовій промисловості фруктози і високофруктозного сиропу одержаних по цій схемі. Розроблена відповідна нормативно-технічна документація (к.т.н.Т.В. Гутниченко).

Розроблена технологія целлюлолітичних ферментних препаратів і їх використання в спиртові промисловості. Технологія випробувана в промислових умовах Вузлівського спиртового заводу та рекомендована Постановою Кабінету Міністрів України для широкого впровадження  (к.т.н. С.В.Носик).

Розроблена технологія цитрусових концентратів і товарних сиропів на їх основі, яка дозволяє без відходів переробляти ядро апельсинів і лимонів. Технологічна лінія приготування  цитрусових концентратів продуктивністю 2500 т на рік впроваджена на Одеському пивзаводі ”Чорномор” (к.т.н. В.В. Самопал).

Розроблені  способи збільшення ферментативної активності солоду і ферментних препаратів, використання яких на більше як 30 заводах України, Росії, Казахстану, Білорусії дозволило скоротити тривалість технологічного процесу на 50 % і зменшити витрати солоду в 1,3-1,5 рази. Розроблена нормативно-технічна документація (к.т.н. В.М.Ісаєнко, к.т.н. Р.О. Бліщ).

Розроблені дезентеграторні технології одержання і використання високодисперсних помелів зерна в спиртовій промисловості. Апарати і технологія захищені патентами. Організовано серійне виробництво дезинтаграторів та інших апаратів на Вузлівському спиртовому заводі. Технологія механодеструкції зерна впроваджена на багатьох заводах України і Росії (д.т.н. Л.В. Кисла, к.т.н. Р.І. Чіпчар).

Розроблені матеріало- і енергозберігаючі схеми брагоректифікаційних установок, які дозволяють на 30…70 % зменшити питомі витрати теплової енергії і покращити якість готової продукції. Установки захищені патентами і широко впроваджені на спиртових заводах України, Росії, Казахстану.                                                                                                            

Значна наукова робота проведена по селекції і впровадженню термотолерантних високопродуктивних рас дріжджів і молочнокислих бактерій, які захищені патентами на винаходи (к.т.н. Т.О.Мудрак).

Розроблена технологія  високодисперсних порошків з рослинної сировини для приготування алкогольних і безалкогольних напоїв ( д.т.н. Л.В.Кисла,  к.т.н З.М. Романова).

Розроблені способи стерилізації поживних середовищ для мікроорганізмів з використанням фізичних факторів і антисептиків, які захищені патентами (д.т.н. В.Л. Прибильський, к.т.н. М.В.Бондар).

Перспективними є розробки способів вирощування дріжджів у спиртовому виробництві з використанням електрохімічної обробки сусла.  Спосіб випробуваний в промислових умовах на Вузлівському спиртовому заводі ( к.т.н. А.М. Фіщенко).

Використання фізико-хімічних способів обробки замісів спиртового виробництва, мелясного сусла для вирощування хлібопекарських дріжджів і для зброджування в спирт дозволить не використовувати мінеральних кислот, прискорити технологічні процеси, створити асептичні умови та покращити якість основного продукту. Способи запатентовані, для їх впровадження не потрібні великі капітальні вкладення (к.т.н. П.М.Бойко, магістр І.М. Кулешова).

Наукову діяльність пов’язану з вирішенням актуальних проблем  удосконалення технології пива проводять професор кафедри  В.М. Кошова, доценти  Б.І.Хіврич і З.М.Романова.

Наукова діяльність В.М. Кошової повязана з питаннями удосконалення технології пива та безалкогольних напоїв. Вчений ступінь кандидата технічних наук отримала у 1980  році, вчене звання доцента – у 1990 році. з 2009 року професор НУХТ, відмінник освіти України

Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 1 підручника, 3 навчальних посібників, 21 патента України,  20 методичних рекомендацій.

Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації 2 аспіранти.  Здійснює керівництво дисертаційною роботою  двох спірантів, а також науково-дослідними роботами магістрантів

Б.І.Хіврич наукову роботу проводить в галузі розроблення технологій спеціальних видів солодів і на їх основі продуктів харчування.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 14 років, наукової роботи - 47 років.

На кафедрі працює з 2003 року.

Співавтор понад 150 наукових і науково-методичних праць, 12 авторських свідотств і патентів, 10 методичних рекомендацій.

 Працює над докторською дисертацією.

Під його керівництвом виконано і захищено дві кандидатські дисертації. Здійснює керівництво аспірантами і магістрантами.

Наукова діяльність З.М. Романової  пов’язана з вирішенням актуальних проблем  удосконалення технології пива.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 19 років, наукової роботи - 35 роки.

Автор понад 150 наукових праць, 2 патентів України. Є співавтором 2 підручників, 2 посібників, 1 рекомендацій, та 11 методичних рекомендацій.

Здійснює керівництво науковим студентським гуртком та науково-дослідними роботами магістрантів

Наукову школу з розробки технологій ферментованих безалкогольних і алкогольних напоїв очолює доктор технічних наук, професор В.Л. Прибильський. Основні досягнення – розроблення ефективних технологій біологічно активних напоїв оздоровчого призначення із рослинної та іншої сировини; розроблення сучасних способів підготовки води для харчової промисловості, зокрема пиво-безалкогольної галузі та технології фасованих питних вод; розроблення технологій та рецептур алкогольних напоїв профілактичного напряму; розроблення технології екстрактів із різних зернових культур. Напої демонструвалися на міжнародних і всеукраїнських виставках та були відзначені золотими, срібними та бронзовими медалями.

Новітні технології біологічно активних ферментованих напоїв засновані на використанні асоціацій чистих культур мікроорганізмів та різної рослинної сировини. Напої мають повноцінний для потреб організму людини біохімічний склад, зумовлений властивостями використаної натуральної сировини, продуктами метаболізму мікроорганізмів та особливостями технології. Розроблено концепцію виробництва трьох груп безалкогольних ферментованих напоїв: з живими культурами мікроорганізмів (термін зберігання до трьох діб); з частково видаленими культурами мікроорганізмів (термін зберігання до 10 діб); з видаленими культурами мікроорганізмів (термін зберігання не менше 90 діб). Значна частина напоїв передбачає використання спеціальних штамів дріжджів і молочнокислих бактерій, що виділені з національних кисломолочних продуктів регіонів Абхазького довголіття і мають високу антагоністичну активність до гнилісної та патогенної мікрофлори. Активний оздоровчий ефект за даними комплексних клінічних досліджень проявляється в нормалізації обміну речовин, покращенні діяльності харчо-травного тракту, санації мікрофлори шлунку, активізації його перистальтики, що загалом позитивно відображається на загальному стані здоров’я.

Технології безалкогольних напоїв розроблено для підприємств різної потужності та виробляються на передових підприємствах України та за кордоном. Готові напої збалансовані за біохімічним складом і адаптовані до потреб організму людей різного віку.

Розроблені способи підготовки води передбачають максимальне збереження природних властивостей артезіанських вод та їх хімічного складу з урахуванням вимог технологій конкретного харчового виробництва. Особлива увага приділена зниженню та стабілізації показника окисно-відновного потенціалу.

Технологія зернових екстрактів передбачає використання, як основну сировину, будь-які злакові культури. Для здійснення гідролізу біополімерів застосовуються ферментні препарати. У порівнянні з вуглеводними сиропами, готовий продукт має на 20…30 % меншу собівартість і більш ефективний у використанні в пиво-безалкогольній, кондитерській, хлібопекарській та інших галузях харчової промисловості.

В.Л. Прибильський має 180 наукових публікацій у фахових та наукометричних виданнях, 45 патентів є співавтором трьох підручників та двох словників, підготував чотирьох кандидатів технічних наук.

 

  Наукову школу з удосконалення технології вермутів з використанням пряно-ароматичної сировини Закарпатського регіону та розробку інноваційних технологій рожевих столових виноматеріалів та вин очолює доцент, к.т.н. Білько М. В. Над розвитком цього напрямку працюють доценти, кандидати технічних наук Гречко Н.Я., Куц А.М., Бабич І.М., ас. Тенетка А.І., аспіранти та магістранти.

Основні досягнення – розробка прогресивних технологій вермутів на основі сировини Закарпатського регіону, які характеризуються підвищеною біологічною цінністю. Результати розробок оприлюднені на міжнародних конференціях виноробів та енологів. Розроблена технологічна документація, отримані патенти на способи виробництва та технологію вермутів «Букет Закарпаття» та «Подих Карпат». Технологія апробована у промислових умовах.

Розроблені інноваційні технології  рожевих столових виноматеріалів захищені патентами, результати досліджень представлені у багатьох фахових та галузевих виданнях та апробовані у промислових умовах.

Крім того, доцентом, к.т.н. Бабич І.М. разом з НІВіВ «Магарач» проводилися дослідження з удосконалення технології обробки виноматеріалів на основі розробки методів оцінки препаратів рідких желатинів.

    З 2005 року науковцями кафедри видано 6 монографій та 16 підручників  і 8 посібників.

Щорічно співробітники кафедри отримують патенти України на винаходи та корисні моделі, друкують біля 50 наукових праць, значна частина з яких у фахових та міжнародних виданням, в т.ч. «Наукові праці НУХТ», «Харчова промисловість», «Харчова і переробна промисловість», «Виноградарство і виноробство. Міжвідомчий тематичний збірник, НААН України, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова (м. Одеса)», «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський технічний університет», «Наукові праці Одеської академії харчових технологій», «Вісник Національного авіаційного університету», «Проблемы старения и долголетия», «Вісник НТУ «Харьківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» «Хранение и переработка зерна», «Напитки. Технологии и инновации», «Сад, виноград і вино України», «ВиноГрад» та ін.

Результати науково-дослідної роботи щорічно експонуються на виставках різного рівня і доповідаються на Міжнародних та республіканських науково-технічних конференціях, з яких найбільш вагомими в останні роки були:

  1. «Хранителна наука, техника и технологии – 2014», 61-а научна конференция с международно участие, 24-25 октомбри 2014, УХТ, Пловдив, Болгария.

  2. Научна  конференция на русенски  университет  «РУ&СУ'14», 31 октября - 1 ноебря  2014, Русенски  университет  «Ангел  Кънчев» филиал Разград, Разград, Болгария.

  3. Ш міжнародна науково-практична конференція «Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи», 16 листопада 2015 р. – м. Київ.

  4. Обеспечение продовольственной безопасности и качества продуктов первой необходимости в условиях деятельности республики таджикистан во всемирной торговой организации и таможенного союза материалы республиканской научно-практической конференции (28 - мая 2016 года), Душанбе.

  5. Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 24 березня 2015 р. – м. Полтава.

6. Сборник научних трудов «Nauka i studia» –2017. Вип.2 (163) 2017. – м. Київ. – м. Київ.

7. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, (Jan. 2017), PP 15-17 (Зарубіжне видання Копернікус, Індія)

8. «Журнал «Напитки. Технологии и Инновации».Пиво, 2017, – м. Київ.

 Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через магістратуру, аспірантуру і докторантуру кафедри. Кафедрою за роки свого існування підготовлено близько 20 докторів технічних наук та понад 100 кандидатів технічних наук. Тільки за 2012–2017 роки вісім випускників аспірантури  захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння».

Кафедра постійно готує докторантів, аспірантів і здобувачів наукового ступеня. Нині в докторантурі навчається к.т.н. Білько М.В. У поточному році на кафедрі виконують дисертаційні роботи  шість аспірантів, в тому числі один із Республіки В’єтнам:

В університеті працює спеціалізована вчена рада № 26.058.04 із захисту докторських та кандидатських десерт за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння», головою якої є проф. Шиян П.Л., вченим секретарем доц. Карпутіна М.В., членами проф. Маринченко В.О., проф. Прибильський В.Л. Проф. Прибильський В.Л. є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д № 26.058.03 та Д № 26.058.04), членом науково-технічної ради Мінагрополітики, експертом МОН з проведення акредитаційної експертизи.

Науковий семінар кафедри працює відповідно до плану роботу, який розглядається і затверджується на засіданні кафедри на кожен навчальний рік.   

Науковці кафедри постійно залучаються до опонування докторських і кандидатських дисертацій. Щорічно співробітниками кафедри дається 10-15 відгуків на докторські і кандидатські дисертації.

До кафедральної держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної роботи постійно залучаються студенти. На кафедрі працюють 4 студентських науково-дослідних гуртки з наступної тематики:

1. Дослідження динаміки аромату та кольору рожевих столових вин в процесі їх виготовлення та зберігання – науковий керівник доц. Білько М.В.

2. Дослідження процесів пивоваріння з використанням сусла високої густини з продовженням термінів зберігання готового пива – наукові керівники проф. Кошова В.М. і доц. Романова З.М.

3. Дослідження та удосконалення технології зброджування сусла із вуглеводвмісної сировини і утилізації після спиртової барди при виробництві біоетанолу – науковий керівник доц. Мудрак Т.О.

4. Інноваційні технології безалкогольних напоїв – наукові керівники проф. Прибильський В.Л. і доц. Бондар М.В.

Щорічно 10-15 студентів кафедри беруть участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Харчові технології та інженерія».  Студенти кафедри кожен рік приймають участь і займають призові міста у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції». Щорічно разом із студентами публікується більше 10 наукових статей у фахових виданнях та робиться понад 25 доповідей на наукових конференціях.

Проф. Маринченко В.О. є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д № 26.058.03 та Д № 26.058.04).

    Проф. Кошова В.М. є членом галузевої дегустаційної комісії ЗАТ «Укрпиво».

Доц. Білько М.В. є експертом про продовження терміну фінансування Національної колекції винограда та мікроорганізмів НІВіВ «Магарач», незалежним експертом дегустаційної комісії на базі представництва вин заводу «Голицінські вина» м. Київ, приймала участь у засіданнях Дегустаційної комісії Корпорації «Укрвинпром».