Сучасній кафедрі «Біотехнології продуктів бродіння і виноробства» передувала кафедра «Технології спирту», яку було засновано у 1930 році при Київському інституті народного господарства. Ініціаторами заснування кафедри були видатні спеціалісти спиртової промисловості А.А.Фукс, І.П. Вавілов, А.Л. Малченко і І.Г. Грицюк. Пізніше, в результаті реформи вищої освіти, в республіці було створено Всесоюзний інститут спиртової промисловості, профілюючою кафедрою в якому була кафедра «Технології спирту». У 1933 році цей інститут було об’єднано з Київським технологічним інститутом цукру. Згодом до нього приєдналися деякі інші наукові і навчальні заклади, в тому числі Київський спиртобродильний інститут і Київський ферментативний інститут. Об’єднаний інститут було названо Київським хіміко-технологічним інститутом харчової промисловості, а кафедру –  «Технології бродильних виробництв». До 30 червня 2011 року кафедра мала назву – біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв, а з 01 липня 2011 року назву кафедри змінено і нині вона називається – біотехнології продуктів бродіння і виноробства.

Завідувачем кафедри з перших днів її існування і до початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. був професор А.А. Фукс. 

У 1892 р. закінчив хімічний факультет Харківського технологічного інституту. Науковий керівник науково-дослідного сектора спиртового виробництва з 1930 року. Завідувач кафедри бродильних виробництв КТІХП у 1933-1941 рр.

У 1934 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Влияние энзимов на сохранность картофеля». У 1936 р. йому присвоєне вчене звання професора.

Одночасно керував секцією спирту Всеукраїнського НДІ ферментативної і плодоовочевої промисловості. Наукові роботи присвятив вивченню впливу ензимів на збереження картоплі, антибіотичній дії мікроорганізмів.

Розробив методи отримання спирту із нових видів сировини (топінамбура, цикорію та ін.), описав теорію одержання біогазу з відходів спиртових заводів, але тоді ніхто ідеєю не зацікавився, оскільки природний газ був дешевим.

Автор першої російськомовної монографії (1902 р.), присвяченої питанням техніко-хімічного контролю і організації винокурної промисловості, та інших фундаментальних друкованих праць.

Велику роль в становленні кафедри зіграли видатні вчені спеціалісти, які працювали на ній в довоєнний період. Це професор О.О. Кіров, доценти А.Л. Малченко, І.П. Вавілов, І.М. Ройтер, М.М. Христенко, А.Г. Забродський, М.М. Коробов, П.М. Мальцев .

 Кіров Олександр Олексійович (1877-1942 р.р.) 

у 1903 році закінчив хімічний факультет Харківського технологічного інституту. В 1930-1941 рр. працював в КТІХП на кафедрі технології цукристих речовин. У 1915-1930 рр. працював професором у Донському політехнічному інституті, завідував кафедрою технології поживних речовин і викладав дисципліну «Технологія цукристих речовин і бродіння».   Доктор хімічних наук, професор з 1902 р. О.О. Кіров обіймав посаду професора і завідувача кафедри технології поживних речовин у Донському політехнічному інституті, а в 1930 він перейшов до створеного інституту цукрового виробництва, де очолив роботу в науково-дослідному секторі з спирту, проводив дослідження в галузі мікробіології спиртового виробництва.

З 1933 р. працював професором кафедри механічного обладнання та здійснював керівництво в галузі мікробіології у науково-дослідному секторі КТІХП.

Професором О.О. Кіровим було видано підручник «Технологическая аппаратура спиртового производства» та «Аппараты для ректификации». Всього ним було опубліковано понад 35 наукових праць.

Після визволення Києва від німецько-фашистських окупантів кафедра в складі інституту відновила свою роботу. З цього часу і по 1972 рік  кафедру очолював професор, доктор технічних наук, заслужений діяч освіти України Петро Михайлович Мальцев – засновник наукової школи з розроблення теоретичних біо- та фізико-хімічних основ і прикладних високоефективних технологій виробництва солоду і пива. 

У 1938 р. захистив кандидатську дисертацію на тему  «Роль коллоидов в пивоварении».

В 1951 р. П.М. Мальцев захистив докторську дисертацію у Московському технологічному інституті харчової промисловості на тему «Технологія і обладнання пивоварного виробництва». Рішенням ВАК від 9 червня 1951 року йому присуджений науковий ступінь доктора технічних наук і присвоєне вчене звання професора.

Завідував кафедрою бродильних виробництв КТІХП у 1944-1973 рр. Автор 61 друкованої праці, у тому числі шести підручників для вузів.

Заслужений діяч освіти УРСР. Нагороджений медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». Ним із співробітниками написані основні підручники з  загальних технологій бродильних виробництв технологій солоду, пива, безалкогольних напоїв та їх технохімічному контролю, науково-дослідній роботі студентів. Під керівництвом проф. Мальцева П.М. захищено понад 20 кандидатських дисертацій.

На кафедрі в цей період працювали на педагогічній роботі доценти О.І. Олейнікова, М.М. Коробов, М.М. Христенко, І.М. Ройтер, асистенти Й.М. Куліковський, І.Г. Грицюк.

Зі збільшенням контингенту студентів зріс обсяг педагогічної роботи кафедри і відповідно штат педагогічних працівників. На кафедрі відновився набір в аспірантуру. Педагогічний персонал поповнили доценти Б.Д. Метюшов, М.В. Зазірна, Є.І. Велика, В.К. Томашевич, В.Х. Суходол, В.О. Маринченко. Пізніше штат кафедри збільшився за рахунок випускників КТІХП, які навчались в аспірантурі і захистили дисертації на ступінь кандидата наук. Це – В.М. Швець, Н.О. Ємельянова, П.В. Колотуша, А.Є Мелетьєв, О.М. Проценко, Н.Я. Гречко, А.М. Куц, П.Л. Шиян, П.І. Меняйло, Г.Г. Дроздова та ін.

З 1973 до 1978 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Петро Семенович Циганков – відомий вчений в галузі процесів і апаратів, видатний фахівець в галузі ректифікації спирту. Закінчив Ленінградський технологічний інститут харчової промисловості в 1949 р. з відзнакою. У 1955 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование процесса перегонки паточной бражки на насадочных  колоннах» після чого працював на кафедрі спеціального обладнання КТІХП.

У 1965 р. захистив докторську дисертацію на тему «Исследование процесса перегонки и ректификации этилового спирта на насадочных  колоннах». Був проректором з наукової роботи КТІХП у 1966-1973 рр., професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв у 1978-2002 рр.

Автор 170 наукових праць, у тому числі 40 авторських свідоцтв на винаходи. Він автор декількох оригінальних монографій,  підручників та навчальних посібників.

Професор Циганков П.С. підготував 15 кандидатів наук і одного доктора технічних наук.

Понад 25 років (1979-2005 р.р.) кафедру очолював професор, доктор технічних наук і академік Української інженерної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), заслужений працівник освіти України Віталій Афанасійович Домарецький. Заслужений працівник народної освіти, дійсний член (академік) Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, Міжнародної академії інженерних наук та УНАН екологічних технологій, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій (1990-2005 pp. ), член вчених рад багатьох навчальних та науково-дослідних закладів.


Після закінчення механічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості за спеціальністю інженер-механік харчової промисловості працював у інституті (згодом університеті), де пройшов усі сходинки від аспіранта до завідувача кафедри (1979 p.).

У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення оптимальної температури бражки перед подачею у бражну колону».

У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження процесів виробництва пивоварного солоду з метою їх інтенсифікації і створення ефективних апаратів».

Автор і співавтор понад 500 наукових праць, в тому числі 30 підручників, навчальних посібників, довідників і монографій, майже 400 статей і тез наукових доповідей, 40 патентів і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 42 докторські та кандидатські дисертації.

За цикл досліджень «Наукове обґрунтуванням, розроблення та впровадження ресурсо-енергозберігаючої технології і апаратури для ректифікації спирту» проф. Домарецькому В.А. 16 листопада 1998 року присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

З 2005 р.до 2015 р. кафедру очолював професор, доктор технічних наук Шиян Петро Леонідович. 

Після закінчення навчання в Київському технологічному інституті харчової промисловості (нині НУХТ) працював старшим інженером Київського науково-дослідного інституту мікробіології академії наук України, служив у лавах Радянської армії. З 1972 р. по теперішній час працює в Національному університеті харчових технологій, пройшовши шлях від асистента до професора, завідувача кафедри, декана, замісника директора ННІХТ. У 1976 році захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата технічних наук. Сім років працював професором в Алжирському національному інституті легкої промисловості, викладав курс лекцій з процесів і апаратів харчової хімії французькою мовою.

В 1993 році захистив дисертацію на науковий ступінь доктора технічних наук, у 1997 р. отримав вчене звання професора по кафедрі біотехнології продуктів бродіння, екстрактів та напоїв.

Проф.  Шиян П.Л. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), Заслужений винахідник України (1995 р.), переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахідник року» (1993 р.), відмінник освіти України (2014 р.). Відзначений  Подякою Голови Київської міської державної адміністрації (2000 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004, 2007 р.р.); Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2005 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.), Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації (2008 р.), Почесною грамотою Комітету з науки і освіти Верховної Ради України (2011 р.), Дипломом Мінагрополітики України (2015 р.).

Шиян П.Л. є автором і співавтором понад 150 наукових праць, 98 патентів на винаходи, більше 30 науково-методичних розробок, співавтор 3 підручників. Підготував 5 кандидатів наук.

Член експертної ради з технічних наук ВАК України, голова спеціалізованої вченої ради № 26.058.04 із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Член трьох редакційних колегій журналів «Наукові праці НУХТ», «Напої. Технології та Інновації» та «ВиноГрад», експерт ДАК та член науково-методичної комісії з вищої освіти за напрямом «Харчові технології та інженерія»  МОН України.

З липня 2015 року кафедру очолює доцент, кандидат технічних наук Куц Анатолій Михайлович , відмінник освіти України.


В 1970 році закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв» і за направленням працював на Вибітському спиртовому заводі і одночасно навчався в заочній аспірантурі. Після переведення очну аспірантуру і її закінчення працює на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства асистентом, старшим викладачем, а з 1981 року – доцентом. В 1983-1985 роках працював завідувачем кафедри хімії Гаванського політехнічного інституту та викладав навчальні дисципліни іспанською мовою.

В 1979 році після захисту дисертації на тему «Исследование процесса сбраживания мелассного сусла с использованием гибридных дрожжей и препарата Фруктоаваморин Г10Х» йому присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, а в 1983 році – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технології бродильних виробництв.

В 1989 роках працював заступником декана факультету технології бродильних виробництв, а з вересня 1989 року по листопад 2001 року – заступником декана заочного і вечірнього факультету. В 1991-1993 роках декан спеціального факультету з перепідготовки інженерних кадрів в галузі біотехнології та екології.

Понад 20 років приймає активну участь в розробці навчальних і робочих планів, графіків навчального процесу, ОКХ і ОПП для освітніх рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за напрямом «Харчові технології та інженерія» та спеціальності «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Куц А.М. є автором і співавтором понад 250 наукових праць, в т.ч. чотирьох підручників, чотирьох навчальних посібників, одного словника, однієї монографії.

Експерт ДАК МОН України за напрямом «Харчові технології та інженерія», член оргкомітету по проведенню Всеукраїнської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія», член науково-методичної ради університету.

За багаторічну плідну науково-педагогічну працю з підготовки висококваліфікованих працівників для харчової промисловості України неодноразово нагороджений Почесними грамотами Міністерства та профспілки працівників освіти і науки України, отримав Подяку голови Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації.

Нині на кафедрі працюють професори, доктори технічних наук Маринченко В.О., Прибильський В.Л., професор НУХТ, кандидат технічних наук Кошова В.М., доценти, кандидати технічних наук Карпутіна М.В., Романова З.М., Білько М.В., Мудрак Т.О., Хіврич Б.І., Бойко П.М., Бондар М.В., Булій Ю.В., Бабич І.М., Олійник С.І., Мукоїд Р.М., асистенти, к.т.н. Роздобудько Б.В., Боярчук Я.А.

На кафедрі працює три відмінники освіти України – проф. Шиян П.Л., проф. Кошова В.М., доц. Куц А.М.

Доц. Бойко П.М. – академік, а  проф. Маринченко В.О. – член-кореспондент Української технологічної академії. Професори Маринченко В.О., Прибильський В.Л. – члени спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Доц. Куц А.М. – експерт ДАК МОН України за напрямом «Харчові технології та інженерія», член оргкомітету по проведенню Всеукраїнської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія», член науково-методичної ради університету. Доцент Кириленко Р.Г. – заступник декана факультету БКВЕ. Проф. Прибильський В.Л. – член технічної ради «Укрпиво», член галузевої дегустаційної комісії АТ «Укрпиво», член технічного комітету стандартизації ТК 67 «Пиво та безалкогольні напої», член республіканської комісії з Кодексу Аліментаріус. Доц. Карпутіна М.В. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради № 26.058.04 із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Доц. Білько М.В. – члени ради Корпорації «Укрвинпром».

У червні  2011 року назву кафедри змінено і нині це – кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства.

Кафедра готує інженерів-технологів бродильних виробництв з 1931 року. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн (Російської Федерації, Республіки Молдова, Туркменістану, Китаю, Куби, Монголії, Угорщини, та ін.). Випускники кафедри займають понад 70 % керівних посад на підприємствах бродильної промисловості України та країн СНД. 

Постійно удосконалювались зміст і форми організації навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку майбутніх фахівців. Враховуючи, що в минулому кафедра завжди була провідною в межах СРСР (базовою по написанню підручників, навчальних посібників, іншої науково-методичної літератури), Міністерство освіти СРСР дозволяло їй здійснювати підготовку інженерів-технологів із спеціальності «Технологія бродильних виробництв» за індивідуальним навчальним планом. 

В 1991 році на базі кафедри організовано першій в системі харчової промисловості України спеціальний факультет по перепідготовці інженерних кадрів в галузі біотехнології та екології. Головне завдання факультету підвищення кваліфікації інженерних кадрів в галузі біотехнології та екології харчових продуктів та контролю екологічного стану в харчової промисловості. Декан факультету – доц. Куц А.М.

У 1992 році кафедрою розпочато підготовку фахівців із спеціалізації «Технологія вина» і в 1997 році відбувся перший випуск інженерів-технологів-виноробів.

У зв’язку з переходом України на ступеневу підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів кафедра провела необхідну роботу по розробці відповідних нормативних документів для забезпечення навчального процесу та державної атестації. Розроблені та затверджені освітньо-кваліфікаційні характеристики і освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Ці нормативні документи є основними складовими державних стандартів освіти. Спеціальність «Технології продуктів бродіння і виноробства» атестована за ІV рівнем акредитації. З 1995 року кафедра є випусковою по підготовці фахівців за багатоступеневою системою бакалавр-спеціаліст-магістр за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія»  і спеціальністю «Технологія продуктів бродіння і виноробства». У 1998 році відбувся перший випуск бакалаврів з харчових технологій та інженерії, а в 1999 році – спеціалістів і магістрів із спеціальності «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Кафедра також бере участь у підготовці фахівців з напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Інженерна механіка» та ін.

Навчально-допоміжний персонал складається із завідувача лабораторією Бондаренко Л.В., старши[ лаборантів та двох інженерів навчального процесу. Всі вони мають вищу освіту.